Thực Tập Sinh Trong Tiếng Anh

Share:

Thực tập sinc tiếng anh là gì? quá trình thực tập hay địa chỉ, dịp, tuyển dụng thực tập sinh giờ anh là gì sẽ tiến hành ditinh.vn câu trả lời cho chính mình vào nội dung bài viết. 


*

Thực tâp sinc là gì? quy trình thực tập là gì?

Thực tập sinc chưa hẳn là nhân viên cấp dưới phê chuẩn của doanh nghiệp.

Thực tập sinh giờ anh là gì?

Intern : Thực tập sinh

VD: My good intern’s. (Các thực tập sinh xuất sắc của tớ.)

VD: Don’t ever speak lớn an intern like that again. (Đừng rỉ tai với thực tập sinch như vậy. )

VD: An intern could have written that report. (Một thực tập sinc cũng hoàn toàn có thể viết ra phiên bản báo cáo kia.)

VD : The buổi tiệc ngọt at swimming pool was a welcoming các buổi tiệc nhỏ for new interns ( Buổi tiệc trên bể bơi là buổi tiệc tiếp nhận các thực tập sinh new.)

Từ đồng nghĩa

Trainee : Thực tập sinh

VD: While waiting for my mission call, I was working as a trainee at Ha Noi. (Trong lúc chờ đón sự kêu gọi đi truyền đạo của chính bản thân mình, tôi làm việc cùng với tư biện pháp là 1 trong những thực tập sinch tại Hà Nội Thủ Đô.)

Từ vựng tương quan địa điểm tuyển chọn dụng

Từ vựngNghĩaPhiên âm
Hire tuyển/ˈhʌɪə/
Interview buổi rộp vấn/ cuộc rộp vấn/ˈɪntəvjuː/
Appointment cuộc hẹn, cuộc chạm chán mặt/əˈpɔɪntm(ə)nt/
Company công ty/ˈkʌmp(ə)ni/
Human resources department phòng nhân sự
Directorgiám đốc/dʌɪˈrɛktə/
Bossông chủ/bɒs/
Supervisors sếp, bạn giám sát/ˈsuːpəvʌɪzə/
Employer = Recruiter tín đồ tuyển chọn dụng/ɪmˈplɔɪə/ /rɪˈkruːtə/
Employeenhân viên/ɛmˈplɔɪiː/
Team player vây cánh, member trong đội
Staffnhân viên/stɑːf/
Candidateứng cử viên/ˈkandɪdət/
Intern thực tập sinh
Job descriptionbiểu lộ công việc/dʒəʊb/ /dɪˈskrɪpʃ(ə)n/
Work for thao tác mang lại ai, chủ thể nào/wəːk/
Apply to s.o for s.t ứng tuyển vào vị trí/əˈplʌɪ/
Work style phong thái có tác dụng việc
Work ethic đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp
Career objective mục tiêu nghề nghiệp/kəˈrɪə//əbˈdʒɛktɪv/
GPA (Grade point average) điểm trung bình
Graduated tốt nghiệp/ˈɡradjʊeɪtɪd/
Describe tế bào tả/dɪˈskrʌɪb/
Important quan trọng/ɪmˈpɔːt(ə)nt/
Challenge bị thách thức/ˈtʃalɪn(d)ʒ/
Belived in tin vào, đầy niềm tin vào
Peformentce kết quả
Eventually sau cùng, sau cùng/ɪˈvɛntʃʊ(ə)li/
Asset người dân có ích/ˈasɛt/
Good fit bạn phù hợp
Undertake đón nhận, đảm nhiệm/ʌndəˈteɪk/
Position vị trí/pəˈzɪʃ(ə)n/
Level cấp cho bậc/ˈlɛv(ə)l/
Offer of employmentlời mời làm cho việc

Hy vọng cùng với nội dung bài viết bạn cũng có thể biết thực tập là gì trong tiếng anh?, vị trí tiếng anh là gì? cùng để giúp bạn tất cả thêm một vài từ bỏ vựng về thành phần tuyển chọn dụng để ship hàng đến quy trình học tập là thao tác của mình!

Bài viết liên quan